R: Henry Mason
B: Hans Kudlich
K: Daria Kornysheva
Oper Graz (2020)
Photos: Copyright Werner Kmetitsch